Masvikiro pavanhu.

Masvikiro pamusha kana pamba pevanhu.
Tsika dzeChizezuru dzinoti; uchisvikawo pamusha pa varidzi kana kunyange pari peshamwari yako, wuchira uchiti 'tisvikewo'.  Wonzi svikayi, wosvika wogara pawanzi gara wokwaziswa iwe kwete iwe ku kwazisa vari mumba mawapinda iwewe.  Kudaro kunonzi kubata mawoko kana patofiwa.  Zvino zviri kuitika zvacho izvozvo zvekubatana mawoko pasina kufiwa kushurana kwamunenge muchiita kana kuti kuroyana.

Tungamirai Mangombe